STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bảo quản mẫu bằng khí hóa lỏng Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để bảo quản, lưu trữ mẫu bằng khí hóa lỏng Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy tăng hạ nhiệt độ tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để tăng hạ nhiệt độ tế bào theo chương trình trong bảo quản mẫu tế bào Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Máy tăng hạ nhiệt độ tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để tăng hạ nhiệt độ tế bào theo chương trình trong bảo quản mẫu tế bào Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Máy ly tâm để sàn Sorvall ST4RF Plus-MD Thermo Electron LED GmbH Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để tách các thành phần mẫu bằng phương pháp ly tâm Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Máy ly tâm để sàn Sorvall ST4F Plus-MD Thermo Electron LED GmbH Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để tách các thành phần mẫu bằng phương pháp ly tâm Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Máy ly tâm để sàn Sorvall X4RF Pro-MD Thermo Electron LED GmbH Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để tách các thành phần mẫu bằng phương pháp ly tâm Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Máy ly tâm để sàn Sorvall X4F Pro-MD Thermo Electron LED GmbH Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để tách các thành phần mẫu bằng phương pháp ly tâm Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Máy ly tâm để sàn Sorvall ST 8FR Thermo Electron LED GmbH Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để tách các thành phần mẫu bằng phương pháp ly tâm Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A