STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Ống thông mũi (phụ kiện kèm theo) Theo phụ lục Theo phụ lục Fisher & Paykel Healthcare Ltd Khối giao tiếp bệnh nhân ống thông mũi để cung cấp khí thở được làm ẩm. Quy tắc 5, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B