STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TAMARACID liquid Thiết bị đơn lẻ S.I.I.T. S.r.l. S.I.I.T. S.r.l. Hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày, thực quản. Quy tắc 5 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B