STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân inox giát inox cọc màn U G2/0001÷0008 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường đa chức năng 1 tay quay G3/0010 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
3 Giường đa chức năng 2 tay quay G3/0011 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
4 Giường đa chức năng 3 tay quay G3/0012 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
5 Giường đa chức năng chạy điện sắt sơn (loại 2 mô tơ) QOL/5630 -12 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 12 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
6 Giường đa chức năng chạy điện sắt sơn (loại 3 mô tơ) QOL/5630 -13 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 12 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
7 Giường đa chức năng chạy điện Inox (loại 4 chức năng) G4/0020 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 12 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
8 Tủ thuốc inox 400x800x1600 hồi inox(có ngăn độc, 1 sàn nghiêng) T1/0100 -0103 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
9 Tủ thuốc inox 900x500x1700 hồi inox(có ngăn độc, 2 sàn nghiêng) T1/0104 -0108 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
10 Tủ đựng thuốc và dụng cụ 800x400x1600 T2/0110 -0113 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
11 Tủ đựng thuốc và dụng cụ 900x500x1700 hồi inox(3 sàn inox) T2/0114 -0118 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
12 Tủ đầu giường inox 3 khoang T3/0120 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
13 Tủ đầu giường inox 2 khoang T3/0122 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
14 Tủ đầu giường nhựa T3/0125 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
15 Tủ đựng dụng cụ nội soi 1000x500x2000 T6/0150 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
16 Tủ âm tường inox T6/0152 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
17 Bàn khám bệnh inox B1/0200 -0201 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
18 Bàn tiếp dụng cụ B2/0210 -0214 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
19 Bàn tiêm 2 tầng hàn liền B3/0220 -0226 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
20 Bàn tiêm 3 tầng hàn liền B3/0230 -0236 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
21 Bàn đẻ B5/0250 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
22 Bàn khám phụ khoa B5/0251 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
23 Bàn bó bột – kéo xương B5/0252 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
24 Bàn đón bé B5/0260 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
25 Bàn thủ thuật gây mê B5/0264 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
26 Xe cáng nâng hạ X1/0300 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
27 Xe lăn tay inox X1/0304 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
28 Xe chở bình oxy X1/0305 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
29 Xe chở thuốc X1/0306 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
30 Cáng thương đẩy KT:1900x650x750(cáng lắp ghép, mặt cáng rời, có đệm) CA1/0400 - 0402 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
31 Cáng bạt gấp CA1/0403 - 0404 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
32 Cáng bạt gấp (tay cầm bằng nhâm, gập gọn theo chiều dọc và chiều ngang) CA1/0404 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
33 Cáng thương đẩy trên xe cứu thương (cáng có thể gập lại trên xe, có lan can, đệm) 1900x600x850 CA1/0407 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
34 Thiết bị rửa tay phòng mổ 1 vòi R1/0500 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 12 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
35 Thiết bị rửa tay phòng mổ 2 vòi R2/0501 - 0503 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 12 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
36 Thiết bị bảo quản tử thi BQ1/0511-0516 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 12 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
37 Hộp hấp bông băng D240 H1/0600 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
38 Hộp hấp bông băng D340 H1/0601 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
39 Hộp đựng dụng cụ có nắp H1/0602 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
40 Máy hủy bơm kim tiêm HBT/0901 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 12 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
41 Giá truyền dịch 3 chân Z1/0700 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
42 Giá truyền dịch 4 chân (có thể treo bơm tiêm điện) Z2/0701 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A
43 Giá truyền dịch 5 chân Z2/0702 Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sử dụng trong hoạt động y tế Quy tắc 4 phần II của thông tư 39/2016_TT-BYT TTBYT Loại A