STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rút đinh (Pin extractor) 9304-5106-RA United Orthopedic Corporation United Orthopedic Corporation Dụng cụ tái sử dụng trong mổ thay khớp gối Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tay bắt tô vít tái sử dụng trong mổ thay khớp háng (Ratcheting handle) 9721-1041-RB United Orthopedic Corporation United Orthopedic Corporation Dụng cụ tái sử dụng trong mổ thay khớp háng Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A