STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Hệ thống tủ nuôi cấy phôi Theo phụ lục Theo phụ lục Genea Biomedx Pty Ltd Mục đích sử dụng của Hệ thống tủ nuôi cấy phôi là lưu trữ và bảo quản phôi ở nhiệt độ cơ thể hoặc gần giống nhiệt độ cơ thể Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B