STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh thuốc thử định danh vi sinh vật Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Sử dụng trong trong định danh vi khuẩn lâm sàng Quy tắc 6; Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B