STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chỉ thị Tryptophan Deaminase (TDA) Theo phụ lục Theo phụ lục Beckman Coulter, Inc. Thuốc thử chỉ thị MicroScan 10% Ferric Chloride được dùng để phát hiện quá trình khử Tryptophan trong giếng Tryptophan Deaminase (TDA) trên các panel định danh vi khuẩn MicroScan. Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6. TTBYT Loại B