STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đế làm ấm khí thở EM100, EMF200 EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Van thở S05-210 EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Lọc khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Dây co2 EM08-004 EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bóng mê Theo phụ lục Theo phụ lục EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Ống hút đờm Theo phụ lục Theo phụ lục EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Canuyn mở khí quản EM02-004, EM02-005, EM02-006, EM02-007, EM02-008, EM02-009, EM02-010. EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Bình hút dịch EM30-306 EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Co nối dây thở EM05-100, EM07-010A, S05-401, S05-402, EM07-104, S02CO-400, EM07-102, EM07-102A, EM07-101, EM07-101, S02CO-311, S05-305, S05-312, S05-110, S05-316, S05-316A, S05-331,S05-758, S05-759, S05-415, S02CO-415, S02CO-415-A, S02CO-415-B, S02CO-333, S02CO-769-A, S02CO-413, S02CO-332, S02CO-403, S02CO-762-A, S02CO-335, S02CO-302, S02CO-302A, S02CO-103A, S02CO-115. EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc Hỗ trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Ống thở Theo phụ lục Theo phụ lục EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc Hỗ trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Bình làm ấm khí thở EM05-130, EM05-130A, EM05-130D, EM05-130F. EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc Hỗ trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Mặt nạ thở Theo phụ lục Theo phụ lục EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc Hỗ trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Bộ Dây thở Theo phụ lục Theo phụ lục EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU), LTD, Trung Quốc Hỗ trợ chức năng hô hấp. Sử dụng với máy thở, máy gây mê kèm thở. Quy tắc 2, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B