STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng Amino Acids và Acylcarnitines trong mẫu máu khô MS10100 RECIPE Chemicals + Instruments GmbH RECIPE Chemicals + Instruments GmbH Xác định bán định lượng axit amin và acylcarnitine để sàng lọc sơ sinh Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B