STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh HIV ONE STEP TEST FOR HBsAg (DEVICE); ONE STEP TEST FOR HBsAg ((DIPSTICK)); HEPAVIEW HBsAg (DEVICE); HEPAVIEW HBsAg (DIPSTICK); RAPID IMMUNOCHROMATOGRAPHY TEST FOR HIV ½ - WB; RETROCHECK HIV-WB; RAPID IMMUNOCONCENTRATION TEST FOR HIV ½; RETROQUIC HIV; RETROSCREEN HIV (DEVICE); RAPID IMMUNOCHROMATOGRAPHY TEST FOR HIV 1,2 (DEVICE); QUALISA HIV ½; RETROLISA 3.0; COMBIQUIC HIV/HCV; RAPID IMMUNOCONCENTRATION ASSAY for detection of antibodies to HIV1,2 HCV in human serum/ plasma; RETROSCREEN HIV 3.0 (DEVICE); RAPID IMMUNOCHROMATOGRAPHY test for HIV 1 and HIV 2 (DIPSTICK); SLIM HIV (DIPSTICK); ELECTRA HIV AG/AB 4.0; M/s. Qualpro diagnostics- A division of Tulip Diagnostics [P] Ltd M/s. Qualpro diagnostics- A division of Tulip Diagnostics [P] Ltd M/s. Qualpro diagnostics- A division of Tulip Diagnostics [P] Ltd Quy tắc 1 TTBYT Loại D