STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh RAPID TEST FOR DENGUE (DEVICE); RAPID TEST FOR LEPTOSPIROSIS (DEVICE); DENGUCHECK-WB (DEVICE); LEPTOCHECK WB (DEVICE); RAPID TEST FOR MALARIA PV/PF (DEVICE); RAPID TEST FOR MALARIA PV/PF (DIPSTICK); RAPID TEST FOR MALARIA PAN Specific (DEVICE); RAPID TEST FOR MALARIA PAN Specific (DIPSTICK); PARASCREEN (DEVICE); PARASCREEN (DIPSTICK); RAPID TEST FOR MALARIA PAN/Pf (DEVICE); RAPID TEST FOR MALARIA PAN/Pv/Pf (DEVICE); RAPID TEST FOR MALARIA PAN/Pf (DIPSTICK); RAPID TEST FOR MALARIA PAN/Pv/Pf (DIPSTICK); PARAMAX-3 (DEVICE); PARAMAX-3 (DIPSTICK); PARABANK (DIPSTICK); PARABANK (DEVICE); AMICHECK TROP I WB (DEVICE); FALCIVAX (DEVICE); FALCIVAX (DIPSTICK); CANCHECK CEA (DEVICE); CANCHECK PSA (DEVICE); CANCHECK AFP (DEVICE); ENTEROCHECK WB (DEVICE); CANCHECK FOBT (DEVICE); CANCHECK FOBT (DIPSTICK); MALASCAN (DEVICE); MALASCAN (DIPSTICK); DENGUSCREEN WB (DEVICE); DENGUSCREEN WB (DIPSTICK); BRUCELCHECK (DEVICE); ENTEROSCREEN (DEVICE); HELICOSCREEN (DEVICE); HELICOCHECK (DEVICE); ALPHACHECK CHIK V (DEVICE); DENGUCHECK COMBO; DENGUCHECK NS1 (DEVICE); LEISHCHECK (DEVICE); SLIM S Typhi IgM (DIPSTICK); HEPAVIEW ULTRA; SEROCHECK Tp (DEVICE); SEROCHECK Tp (DIPSTICK); ZEPHYR BIOMEDICALS- a division of Tulip Diagnostics [P] Ltdics [P] Ltd ZEPHYR BIOMEDICALS- a division of Tulip Diagnostics [P] Ltdics [P] Ltd Các test miễn dịch nhanh Quy tắc 3 TTBYT Loại C