STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chỉ thị PYR BD BBL™ DrySlide™ PYR Kit Becton Dickinson Caribe, Ltd., Puerto Rico, Becton, Dickinson and Company, USA BD BBL™ DrySlide™ PYR Kit, chứa BD BBL DrySlide PYR và BD BBL DrySlide PYR Color Developer,dùng để phát hiện sự thủy phân PYR trong việc định danh nhanh giả định Streptococci nhóm A vàEnterococci nhóm D từ chủng thuần. BD BBL DrySlide PYR được cung cấp ở định dạng thanh phản ứng dễ sử dụng, và BD BBL DrySlidePYR color Developer được cung cấp trong bộ phân phối thuốc thử, tối đa bốn thử nghiệm trên mỗi thanhphản ứng/ bộ phân phối. Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B