STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST3110-Hi5-MD Biceps / Triceps ST3110-Hi5-MD Ab HUR Oy Ab HUR Oy Sử dụng trong phục hồi chức năng. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng STE3125-Hi5-MD Dip / Shrug STE3125-Hi5-MD Ab HUR Oy Ab HUR Oy Sử dụng trong phục hồi chức năng. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST3320-Hi5-MD Back Extension ST3320-Hi5-MD Ab HUR Oy Ab HUR Oy Sử dụng trong phục hồi chức năng. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng STE3320-Hi5-MD Back Extension STE3320-Hi5-MD Ab HUR Oy Ab HUR Oy Sử dụng trong phục hồi chức năng. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST5340-Hi5-MD Twist Rehab ST5340-Hi5-MD Ab HUR Oy Ab HUR Oy Sử dụng trong phục hồi chức năng. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năngSTE5546-Hi5-MD Leg Press Incline STE5546-Hi5-MD Ab HUR Oy Ab HUR Oy Sử dụng trong phục hồi chức năng. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng STE3110-Hi5-MD Biceps / Triceps STE3110-Hi5-MD Ab HUR Oy Ab HUR Oy Sử dụng trong phục hồi chức năng. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST3125-Hi5-MD Dip / Shrug ST3125-Hi5-MD Ab HUR Oy Ab HUR Oy Sử dụng trong phục hồi chức năng. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A