STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xương sinh học Bi-Ostetic dạng dải và dạng putty (Bi-Ostetic Foam and Putty) Theo phụ lục Theo phụ lục Berkeley Advanced Biomaterials Inc. Ghép xương để điều trị tiêu xương Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C