STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 3M Soft Cloth Dressing with Pad Băng dính vải mềm y tế có gạc vô trùng Soft Cloth 3M Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Thailand Limited Để bảo vệ, che chở vết thương, tránh cho vết thương tiếp xúc với tác động có hại bên ngoài Quy tắc 1, Mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A