STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim sinh học dạng ống Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sản phẩm được chỉ định sửa lại các dị tật bẩm sinh/ van động mạch chủ hoặc van hai lá bị suy giảm chức năng hoặc bị hỏng. Phụ lục I, phần IIB, QT8, Mục 2 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D