STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh virus SARS-COV-2 07AG6001BS; 07AG6005BS; 07AG6020BS; MP Biomedicals Germany GmbH MP Biomedicals Germany GmbH Sử dụng test nhanh Virus Covid-19 Quy tắc 3, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C