STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim sinh học (các cỡ, các loại) - Hancock™ II Bioprosthesis Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Dùng cấy ghép sửa chữa hoặc thay thế van tim Quy tắc 8.2, Quy tắc 14.1 – Phần II - Phụ lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D