STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Lồng titanium dạng mắt lưới, dùng để thay thân đốt sống Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 X - CORE Lồng titanium dạng động,có thể thay đổi chiều dài, dùng để thay thân đốt sống cổ Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 X - CORE Lồng titanium dạng động, có thể thay đổi chiều dài, dùng để thay thân đốt sống Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 X - CORE Lồng titanium dạng động,có thể thay đổi chiều dài, dùng để thay thân đốt sống cổ Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 X- Core , Nẹp chặn 2 đầu lồng titanium dạng động, có thể thay đổi được chiều dài khi thay đốt sống cổ Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 X- Core , Nẹp chặn 2 đầu Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 X - CORE Lồng titanium dạng động, có thể thay đổi chiều dài, dùng để thay thân đốt sống Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 X- Core , Nẹp chặn 2 đầu lồng titanium dạng động, có thể thay đổi được chiều dài khi thay đốt sống cổ Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 X - CORE Lồng titanium dạng động, có thể thay đổi chiều dài, dùng để thay thân đốt sống Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
10 X- Core , Nẹp chặn 2 đầu lồng titanium dạng động, có thể thay đổi được chiều dài khi thay đốt sống cổ Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
11 XLIP - Vít khóa đầu vít và nẹp lối bên Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
12 XLIP - Nẹp cột sông lưng đi lối bên Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
13 XLIP - Nẹp cột sông lưng đi lối bên Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
14 XLIP - Nẹp cột sông lưng đi lối bê Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
15 XLIP - Vít lối bên, có chặn nẹp cột sống lưng lối bên Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
16 XLIP - Vít lối bên cột sống thắt lưng lối bên Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
17 Monolith - Nẹp chặn 2 đầu lồng thay thân đốt sống, Vật liệu PEEK Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
18 Monolith - Lồng thay thân đốt sống, vật liệu Peek Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
19 Monolith - Nẹp chặn 2 đầu lồng thay thân đốt sống dạng nghiêng, Vật liệu PEEK Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
20 Interlock - Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ lối trước, có lỗ bắt vít Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
21 Interlock - Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ lối trước, có lỗ bắt vít Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
22 Interlock - Vít cột sống cổ lối trước Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
23 Interlock - Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ lối trước, có lỗ Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
24 Interlock - Vít bắt vít cột sống cổ lối trước Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
25 Vít cột sống Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
26 XLIP – Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên Theo danh mục đính kèm Nuvasive, Inc. Nuvasive, Inc. Dùng để thay thân đốt sống cột sống cổ và lưng Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C