STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy theo dõi bệnh nhân MyCarelink Patient Monitor Plexus Manufacturing Sdn. Bhd. Medtronic Inc. Máy theo dõi được thiết kế để truyền dữ liệu giữa thiết bị tim và Medtronic CareLink™ Network. Máy theo dõi truyền dữ liệu giữa thiết bị trợ tim và mạng lưới Medtronic CareLink™. Phụ lục I, Phần IIC, QT9, Mục 2, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C