STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chỉnh nha MFU14-06 MFU14-08 MFU14-10 MFU14-12 MFU14-14 MFU16-06 MFU16-08 MFU16-10 MFU16-12 MFU16-14 MFU18-06 MFU18-08 MFU18-10 MFU18-12 MFU18-14 MFU20-06 MFU20-08 MFU20-10 MFU20-12 MFU20-14 MFW14-06 MFW14-08 MFW14-10 MFW14-12 MFW14-14 MFW16-06 MFW16-08 MFW16-10 MFW16-12 MFW16-14 MFW18-06 MFW18-08 MFW18-10 MFW18-12 MFW18-14 MFW20-06 MFW20-08 MFW20-10 MFW20-12 MFW20-14 WORLD BIO TECH CO., LTD, KOREA WORLD BIO TECH CO., LTD, KOREA Sử dụng trong nha khoa, chỉnh nha Quy tắc 8 TTBYT Loại C