STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim vô trùng sử dụng một lần DropSafe, safety pen needle type 820 HTL-Strefa S.A HTL-Strefa S.A Dùng để gắn vào đầu bút tiêm insulin Quy tắc 6 ,Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim Acti-Lance, safety lancet type 610 HTL-Strefa S.A., HTL-Strefa S.A., Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần, dùng để lấy máu mao mạch Quy tắc 6 ,Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim Medlance Plus, safety lancet type 553, 554, 555, 556 HTL-Strefa S.A., HTL-Strefa S.A., Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần, dùng để lấy máu mao mạch Quy tắc 6 ,Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim MediSafe Solo, safety lancet type 520 HTL-Strefa S.A., HTL-Strefa S.A. Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần, dùng để lấy máu mao mạch Quy tắc 6 ,Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B