STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu Theo phụ lục Theo phụ lục MACOPHARMA Dùng để thu nhận, lưu trữ, điều chế thành phần máu và truyền máu QT2/ Phần II\-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Túi máu rỗng Theo phụ lục Theo phụ lục MACOPHARMA Dùng để thu nhận, lưu trữ, điều chế thành phần máu và truyền máu QT2/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C