STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông khí quản UnoFLex - Reinforced, High Volume Low Pressure/Plain; ETT Suction Theo phụ lục ConvaTec International Services GmbH Ống luồn vào khí quản và đẩy khí oxy qua ống vào bệnh nhân Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B