STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đo nước tiểu cho phẫu thuật tiền liệt tuyến Rüsch TUR-Bag Conod Medical Co., Limited Conod Medical Co., Limited Dùng để chứa và đo lượng nước tiểu của bệnh nhân Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không là TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 4, Phần 2, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A