STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuPid C. trachomatis & N. gonorrhoeae Detection Kit Q01CTN01.1A KHOA THƯƠNG KHOA THƯƠNG Phát hiện vi khuẩn C. trachomatis & N. gonorrhoeae Quy tắc 3 IVD TTBYT Loại C