STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuPid CMV Quantification Kit Q01CMV02.1A Khoa Thương Khoa Thương Định lượng DNA của CMV Quy tắc 3 IVD TTBYT Loại C