STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuPid Beta-Thalassemia Genotyping Kit Q01BTH03.4A Khoa Thương Khoa Thương Phát hiện trạng thái đồng hợp dị hợp HbB Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B