Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH U&C INTERNATIONAL

---------------------------

Số 13042023/UC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 04 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH U&C INTERNATIONAL

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0316324385

Địa chỉ: Số 22 đường 18, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02866502423 Fax: 

Email: vuongthithuy96@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: CHAE SAEWOONG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M09899130   ngày cấp: 19/09/2019   nơi cấp: HÀN QUỐC

Điện thoại cố định: 02866502423   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: Trụ kim loại dùng trong nha khoa

- Tên thương mại (nếu có): Trụ kim loại dùng trong nha khoa

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: Theo phụ lục

- Mã sản phẩm: Theo phụ lục

- Quy cách đóng gói (nếu có):

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

- Mục đích sử dụng: Sử dụng tạo sự cân bằng thích hợp của nướu, kết nối fixture và phần răng giả cuối cùng

- Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Tiêu chuẩn áp dụng của nhà sản xuất ISO 13485

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

- Tên chất ma túy, tiền chất:

- Tên khoa học:

- Mã thông tin CAS:

- Nồng độ, hàm lượng:

- Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: Covision Co., Ltd.

- Địa chỉ chủ sở hữu: 1101ho, 1114ho, 1115ho, 158 Bodeum-ro, Seo-gu, Incheon, Korea,

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:

  • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
  • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế
  • Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt
  • Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: ELI-BGS10H098; ELI-BGS10N098; ELI-BGS10H097; ELI-BGS10N097; ELI-BGS14H098; ELI-BGS14N098; ELI-BGS14H097; ELI-BGS14N097; ELI-BGT10H001; ELI-BGT10N001; ELI-BGT14H001; ELI-BGT14N001; ELI-BGS10H069; ELI-BGS10N069; ELI-BGS14H069; ELI-BGS14N069; ELI-BGS10H007; ELI-BGS10N007; ELI-BGS10H008; ELI-BGS10N008; ELI-BGX10H002; ELI-BGX10N002; ELI-BGX10H003; ELI-BGX10N003; ELI-BGX10H004; ELI-BGX10N004; ELI-BGX10H005; ELI-BGX10N005; ELI-BGX10H006; ELI-BGX10N006; ELI-BGS14H007; ELI-BGS14N007; ELI-BGS14H008; ELI-BGS14N008; ELI-BGX14H002; ELI-BGX14N002; ELI-BGX14H003; ELI-BGX14N003; ELI-BGX14H004; ELI-BGX14N004; ELI-BGX14H005; ELI-BGX14N005; ELI-BGX14H006; ELI-BGX14N006; ELI-BGS10H017; ELI-BGS10N017; ELI-BGS10H018; ELI-BGS10N018; ELI-BGS10H019; ELI-BGS10N019; ELI-BGS10H020; ELI-BGS10N020; ELI-BGS14H017; ELI-BGS14N017; ELI-BGS14H018; ELI-BGS14N018; ELI-BGS14H019; ELI-BGS14N019; ELI-BGS14H020; ELI-BGS14N020; ELI-BGS10H099; ELI-BGS10N099; ELI-BGS10H100; ELI-BGS10N100; ELI-BGS10H009; ELI-BGS10H009; ELI-BGS14H099; ELI-BGS14N099; ELI-BGS14H100; ELI-BGS14N100; ELI-BGS14H009; ELI-BGS14H009; ELI-BGS10H022; ELI-BGS10N022; ELI-BGS10H023; ELI-BGS10N023; ELI-BGS10H024; ELI-BGS10N024; ELI-BGS10H025; ELI-BGS10N025; ELI-BGE10H023; ELI-BGE10N023; ELI-BGE10H024; ELI-BGE10N024; ELI-BGE10H025; ELI-BGE10N025; ELI-BGS14H022; ELI-BGS14N022; ELI-BGS14H023; ELI-BGS14N023; ELI-BGS14H024; ELI-BGS14N024; ELI-BGS14H025; ELI-BGS14N025; ELI-BGE12H023; ELI-BGE14N023; ELI-BGE14H024; ELI-BGE14N024; ELI-BGE14H025; ELI-BGE14N025; ELI-BGS10H093; ELI-BGS10N093; ELI-BGS10H079; ELI-BGS10N079; ELI-BGS14H093; ELI-BGS14N093; ELI-BGS14H079; ELI-BGS14N079; ELI-BGQ10H005; ELI-BGQ10N005; ELI-BGQ10H006; ELI-BGQ10N006; ELI-BGQ14H005; ELI-BGQ14N005; ELI-BGQ14H006; ELI-BGQ14N006; ELI-BGT10H005; ELI-BGT10N005; ELI-BGT10H006; ELI-BGT10N006; ELI-BGT10H007; ELI-BGT10N007; ELI-BGT10H008; ELI-BGT10N008; ELI-BGT10H009; ELI-BGT10N009; ELI-BGT10H002; ELI-BGT10N002; ELI-BGT10H003; ELI-BGT10N003; ELI-BGT10H004; ELI-BGT10N004; ELI-BGT14H005; ELI-BGT14N005; ELI-BGT14H006; ELI-BGT14N006; ELI-BGT14H007; ELI-BGT14N007; ELI-BGT14H008; ELI-BGT14N008; ELI-BGT14H009; ELI-BGT14N009; ELI-BGT14H002; ELI-BGT14N002; ELI-BGT14H003; ELI-BGT14N003; ELI-BGT14H004; ELI-BGT14N004; ELI-BGS10H092; ELI-BGS10N092; ELI-BGS14H092; ELI-BGS14N092; ELI-BGS10H087; ELI-BGS10N087; ELI-BGS10H066; ELI-BGS10N066; ELI-BGS10H067; ELI-BGS10N067; ELI-BGS10H068; ELI-BGS10N068; ELI-BGS14H087; ELI-BGS14N087; ELI-BGS14H066; ELI-BGS14N066; ELI-BGS14H067; ELI-BGS14N067; ELI-BGS14H068; ELI-BGS14N068; ELI-BGS10H076; ELI-BGS10N076; ELI-BGS10H077; ELI-BGS10N077; ELI-BGS14H076; ELI-BGS14N076; ELI-BGS14H077; ELI-BGS14N077; ELI-BGS10H065; ELI-BGS10N065; ELI-BGS14H065; ELI-BGS14N065; ELI-BGS10H011; ELI-BGS10N011; ELI-BGS10H012; ELI-BGS10N012; ELI-BGS14H011; ELI-BGS14N011; ELI-BGS14H012; ELI-BGS14N012; ELI-BGQ10H001; ELI-BGQ10N001; ELI-BGQ10H002; ELI-BGQ10N002; ELI-BGS10H103; ELI-BGS10N103; ELI-BGS10H031; ELI-BGS10N031; ELI-BGI10H003; ELI-BGI10N003; ELI-BGI10H004; ELI-BGI10N004; ELI-BGQ14H001; ELI-BGQ14N001; ELI-BGQ14H002; ELI-BGQ14N002; ELI-BGS14H103; ELI-BGS14N103; ELI-BGS14H031; ELI-BGS14N031; ELI-BGI14H003; ELI-BGI14N003; ELI-BGI14H004; ELI-BGI14N004; ELI-BGS10H030; ELI-BGS10N030; ELI-BGI10H005; ELI-BGI10N005; ELI-BGI10H006; ELI-BGI10N006; ELI-BGE10H016; ELI-BGE10N016; ELI-BGE10H017; ELI-BGE10N017; ELI-BGE10H018; ELI-BGE10N018; ELI-BGS14H030; ELI-BGS14N030; ELI-BGI14H005; ELI-BGI14N005; ELI-BGI14H006; ELI-BGI14N006; ELI-BGE14H016; ELI-BGE14N016; ELI-BGE14H017; ELI-BGE14N017; ELI-BGE14H018; ELI-BGE14N018; ELI-BGX10H001; ELI-BGX10N001; ELI-BGS10H101; ELI-BGS10N101; ELI-BGS10H026; ELI-BGS10N026; ELI-BGS10H027; ELI-BGS10N027; ELI-BGS10H028; ELI-BGS10N028; ELI-BGS10H029; ELI-BGS10N028; ELI-BGX14H001; ELI-BGX14N001; ELI-BGS14H101; ELI-BGS14N101; ELI-BGS14H026; ELI-BGS14N026; ELI-BGS14H027; ELI-BGS14N027; ELI-BGS14H028; ELI-BGS14N028; ELI-BGS14H028; ELI-BGS14N028; ELI-BGX10H007; ELI-BGX10N007; ELI-BGX10H008; ELI-BGX10N008; ELI-BGS10H088; ELI-BGS10N088; ELI-BGS10H032; ELI-BGS10N032; ELI-BGX14H007; ELI-BGX14N007; ELI-BGX14H008; ELI-BGX14N008; ELI-BGS14H088; ELI-BGS14N088; ELI-BGS14H032; ELI-BGS14N032; ELI-BGS10H094; ELI-BGS10N094; ELI-BGS10H095; ELI-BGS10N095; ELI-BGS10H081; ELI-BGS10N081; ELI-BGS10H082; ELI-BGS10N082; ELI-BGS14H094; ELI-BGS14N094; ELI-BGS14H095; ELI-BGS14N095; ELI-BGS14H081; ELI-BGS14N081; ELI-BGS14H082; ELI-BGS14N082; ELI-BGX10H010; ELI-BGX10N010; ELI-BGX10H011; ELI-BGX10N011; ELI-BGX10H012; ELI-BGX10N012; ELI-BGX14H010; ELI-BGX14N010; ELI-BGX14H011; ELI-BGX14N011; ELI-BGX14H012; ELI-BGX14N012; ELI-BGS10H089; ELI-BGS10N089; ELI-BGS10H037; ELI-BGS10N037; ELI-BGS14H089; ELI-BGS14N089; ELI-BGS14H037; ELI-BGS14N037; ELI-BGS10H090; ELI-BGS10N090; ELI-BGS10H042; ELI-BGS10N042; ELI-BGS10H043; ELI-BGS10N043; ELI-BGT10H010; ELI-BGT10N010; ELI-BGT10H011; ELI-BGT10N011; ELI-BGI10H009; ELI-BGI10N009; ELI-BGO10H002; ELI-BGO10N002; ELI-BGO10H001; ELI-BGO10N001; ELI-BGS14H090; ELI-BGS14N090; ELI-BGS14H042; ELI-BGS14N042; ELI-BGS14H043; ELI-BGS14N043; ELI-BGT14H010; ELI-BGT14N010; ELI-BGT14H011; ELI-BGT14N011; ELI-BGI14H009; ELI-BGI14N009; ELI-BGO14H002; ELI-BGO14N002; ELI-BGO14H001; ELI-BGO14N001; ELI-BGS10H048; ELI-BGS10N048; ELI-BGS10H049; ELI-BGS10N049; ELI-BGS10H050; ELI-BGS10N050; ELI-BGS14H048; ELI-BGS14N048; ELI-BGS14H049; ELI-BGS14N049; ELI-BGS14H050; ELI-BGS14N050; ELI-BGS10H106; ELI-BGS10N106; ELI-BGS10H052; ELI-BGS10N052; ELI-BGI10H010; ELI-BGI10N010; ELI-BGI10H011; ELI-BGI10N011; ELI-BGE10H026; ELI-BGE10N026; ELI-BGE10H027; ELI-BGE10N027; ELI-BGE10H028; ELI-BGE10N028; ELI-BGE10H029; ELI-BGE10N029; ELI-BGS14H106; ELI-BGS14N106; ELI-BGS14H052; ELI-BGS14N052; ELI-BGI14H010; ELI-BGI14N010; ELI-BGI14H011; ELI-BGI14N011; ELI-BGE14H026; ELI-BGE14N026; ELI-BGE14H027; ELI-BGE14N027; ELI-BGE14H028; ELI-BGE14N028; ELI-BGE14H029; ELI-BGE14N029; ELI-BAS10H070; ELI-BGS10N070; ELI-BAS10H071; ELI-BGS10N071; ELI-BAS14H070; ELI-BGS14N070; ELI-BAS14H071; ELI-BGS14N071; ELI-BGX10H009; ELI-BGX10N009; ELI-BGS10H003; ELI-BGS10N003; ELI-BGS10H004; ELI-BGS10N004; ELI-BGT10H012; ELI-BGT10N012; ELI-BGT10H013; ELI-BGT10N013; ELI-BGT10H014; ELI-BGT10N014; ELI-BGT10H015; ELI-BGT10N015; ELI-BGE10H013; ELI-BGE10N013; ELI-BGE10H014; ELI-BGE10N014; ELI-BGE10H015; ELI-BGE10N015; ELI-BGX14H009; ELI-BGX14N009; ELI-BGS14H003; ELI-BGS14N003; ELI-BGS14H004; ELI-BGS14N004; ELI-BGE14H013; ELI-BGE14N013; ELI-BGE14H014; ELI-BGE14N014; ELI-BGE14H015; ELI-BGE14N015; ELI-BGT14H015; ELI-BGT14N015; ELI-BGT14H012; ELI-BGT14N012; ELI-BGT14H013; ELI-BGT14N013; ELI-BGT14H014; ELI-BGT14N014; ELI-BGS10H001; ELI-BGS10N001; ELI-BGS10H002; ELI-BGS10N002; ELI-BGI10H017; ELI-BGI10N017; ELI-BGI10H002; ELI-BGI10N002; ELI-BGE10H010; ELI-BGE10N010; ELI-BGE10H011; ELI-BGE10N011; ELI-BGE10H012; ELI-BGE10N012; ELI-BGS10H086; ELI-BGS10N086; ELI-BGS14H001; ELI-BGS14N001; ELI-BGS14H002; ELI-BGS14N002; ELI-BGI14H017; ELI-BGI14N017; ELI-BGI14H002; ELI-BGI14N002; ELI-BGE14H010; ELI-BGE14N010; ELI-BGE14H011; ELI-BGE14N011; ELI-BGE14H012; ELI-BGE14N012; ELI-BGS14H086; ELI-BGS14N086; ELI-BGI10H018; ELI-BGI10N018; ELI-BGI14H018; ELI-BGI14N018; ELI-BGQ10H003; ELI-BGQ10N003; ELI-BGQ10H004; ELI-BGQ10N004; ELI-BGI10H012; ELI-BGI10N012; ELI-BGI10H013; ELI-BGI10N013; ELI-BGQ14H003; ELI-BGQ14N003; ELI-BGQ14H004; ELI-BGQ14N004; ELI-BGI14H012; ELI-BGI14N012; ELI-BGI14H013; ELI-BGI14N013; ELI-BGS10H091; ELI-BGS10N091; ELI-BGS10H080; ELI-BGS10N080; ELI-BGS14H091; ELI-BGS14N091; ELI-BGS14H080; ELI-BGS14N080; ELI-BGS10H059; ELI-BGS10N059; ELI-BGS10H060; ELI-BGS10N060; ELI-BGS14H059; ELI-BGS14N059; ELI-BGS14H060; ELI-BGS14N060; ELI-BGS10H096; ELI-BGS10N096; ELI-BGS14H096; ELI-BGS14N096; ELI-BGS10H102; ELI-BGS10N102; ELI-BGS10H033; ELI-BGS10N033; ELI-BGS10H034; ELI-BGS10N034; ELI-BGS10H035; ELI-BGS10N035; ELI-BGS10H036; ELI-BGS10N036; ELI-BGS14H102; ELI-BGS14N102; ELI-BGS14H033; ELI-BGS14N033; ELI-BGS14H034; ELI-BGS14N034; ELI-BGS14H035; ELI-BGS14N035; ELI-BGS14H036; ELI-BGS14N036; ELI-BGO10H003; ELI-BGO10N003; ELI-BGS10H062; ELI-BGS10N062; ELI-BGO14H003; ELI-BGO14N003; ELI-BGS14H062; ELI-BGS14N062; ELI-BGI10H016; ELI-BGI10N016; ELI-BGS10H072; ELI-BGS10N072; ELI-BGS10H073; ELI-BGS10N073; ELI-BGS10H054; ELI-BGS10N054; ELI-BGS10H055; ELI-BGS10N055; ELI-BGS10H056; ELI-BGS10N056; ELI-BGI14H016; ELI-BGI14N016; ELI-BGS14H072; ELI-BGS14N072; ELI-BGS14H073; ELI-BGS14N073; ELI-BGS14H054; ELI-BGS14N054; ELI-BGS14H055; ELI-BGS14N055; ELI-BGS14H056; ELI-BGS14N056; ELI-BGS10H074; ELI-BGS10N074; ELI-BGS10H075; ELI-BGS10N075; ELI-BGS14H074; ELI-BGS14N074; ELI-BGS14H075; ELI-BGS14N075; ELI-BGS10H013; ELI-BGS10N013; ELI-BGS10H014; ELI-BGS10N014; ELI-BGS10H015; ELI-BGS10N015; ELI-BGS10H016; ELI-BGS10N016; ELI-BGS14H013; ELI-BGS14N013; ELI-BGS14H014; ELI-BGS14N014; ELI-BGS14H015; ELI-BGS14N015; ELI-BGS14H016; ELI-BGS14N016

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)