STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1971 000.00.19.H29-230405-0011 230000427/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MILENSEA Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng LED

Còn hiệu lực

1972 000.00.19.H29-230405-0002 230000426/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MILENSEA Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng LED

Còn hiệu lực

1973 000.00.19.H29-230408-0006 230000756/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT Que/bút thử xét nghiệm định tính HCG (Que/bút thử thai nhanh)

Còn hiệu lực

1974 000.00.19.H29-230328-0021 230000425/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG Chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

1975 000.00.19.H29-230405-0022 230000424/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Băng chỉ thị nhiệt

Còn hiệu lực

1976 000.00.19.H29-230405-0023 230000423/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Gói kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn

Còn hiệu lực

1977 000.00.19.H29-230405-0024 230000422/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Giấy kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn

Còn hiệu lực

1978 000.00.19.H29-230405-0025 230000421/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Nhãn chỉ thị

Còn hiệu lực

1979 000.00.19.H29-230405-0026 230000420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Chỉ thị hoá học

Còn hiệu lực

1980 000.00.19.H29-230405-0028 230000755/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Điện cực tim

Còn hiệu lực