STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
211 000.00.19.H26-220623-0017 220002018/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY Y TRƯỜNG XUÂN XỊT MŨI HỌNG TRƯỜNG XUÂN

Còn hiệu lực

212 000.00.19.H26-220623-0012 220002017/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN Kit tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

213 000.00.16.H02-220630-0001 220000007/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HMEDI Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

214 000.00.19.H26-220628-0003 220002290/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đầu cắt dịch kính

Còn hiệu lực

215 000.00.19.H26-220628-0024 220002289/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT NAM Hệ thống khi y tế trung tâm

Còn hiệu lực

216 000.00.19.H26-220628-0016 220002288/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Kim rửa hút

Còn hiệu lực

217 000.00.19.H26-220617-0004 220002287/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Phin lọc khuẩn làm ấm, làm ẩm

Còn hiệu lực

218 000.00.19.H26-220622-0018 220002286/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy phân tích tốc độ máu lắng tự động

Còn hiệu lực

219 000.00.19.H26-220622-0016 220002285/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy phân tích tốc độ máu lắng tự động

Còn hiệu lực

220 000.00.19.H26-220613-0017 220002284/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD chất nền: TRIG

Còn hiệu lực