STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2441 000.00.19.H26-240518-0011 240001008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Máy quét trong miệng

Còn hiệu lực

2442 000.00.19.H26-240518-0009 240001267/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Máy cạo vôi răng

Còn hiệu lực

2443 000.00.19.H26-240518-0008 240001266/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Máy điều trị nội nha và định vị chóp

Còn hiệu lực

2444 000.00.19.H26-240518-0012 240001007/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Đèn đội đầu phẫu thuật

Còn hiệu lực

2445 000.00.19.H26-240521-0040 240001265/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Acetaminophen, Carbamazepine, Digoxin, Phenobarbital và Phenytoin

Còn hiệu lực

2446 000.00.19.H26-240521-0025 240001264/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 11 chỉ số sinh hóa

Còn hiệu lực

2447 000.00.19.H26-240521-0017 240001263/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein tổng số

Còn hiệu lực

2448 000.00.19.H26-240520-0008 240001262/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng các thông số điện giải: Potassium, Sodium, Chloride, Calcium, pH

Còn hiệu lực

2449 000.00.19.H26-240523-0016 240001261/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

2450 000.00.19.H26-240524-0002 240001006/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Dung dịch bảo trì hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực