STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
241 000.00.04.G18-211104-0034 2301632ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng ADN Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae và định tính ADN vi khuẩn Mobiluncus spp., Candida albicans, các nấm Candida khác; Trichomonas vaginalis

Còn hiệu lực

242 000.00.04.G18-200826-0026 2301631ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng các đột biến ở codon 600 và 464–469 trên gen BRAF

Còn hiệu lực

243 000.00.04.G18-200625-0010 2301630ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng tình trạng methyl hóa trong exon 1 của gen MGMT

Còn hiệu lực

244 000.00.04.G18-220423-0004 2301629ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Bộ xét nghiệm định tính 12 tác nhân gây bệnh đường tình dục

Còn hiệu lực

245 20011328/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301628ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Varicella zoster virus, Epstein –Barr virus, Cytomegalovirus, Human herpes virus 6 và Human herpes virus 7

Còn hiệu lực

246 000.00.04.G18-211214-0032 2301627ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, Haemophilus ducreyi, Cytomegalovirus , Lymphogranuloma venereum (Chlamydia trachomatis Serovar L), Treponema pallidum và Varicella-zoster virus

Còn hiệu lực

247 20011329/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301626ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human adenovirus, Parvovirus B19 và ARN Human parechovirus, Human enterovirus, Mumps virus

Còn hiệu lực

248 19010638/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301625ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human papillomavirus (HPV)

Còn hiệu lực

249 000.00.04.G18-200916-0001 2301624ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và non-tuberculosis Mycobacteria - NTM

Còn hiệu lực

250 19010759/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301623ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus A, Astrovirus và Sapovirus (SV; Genogroups G1, 2, 4, 5) và ADN Adenovirus F (Serotype 40/41)

Còn hiệu lực