STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36651 000.00.10.H55-220228-0001 220000044/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HẰNG HẢI

Còn hiệu lực

36652 000.00.10.H55-220227-0006 220000043/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC PHƯƠNG ANH

Còn hiệu lực

36653 000.00.10.H55-220227-0005 220000042/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC LONG MAI

Còn hiệu lực

36654 000.00.10.H55-220227-0004 220000041/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC LƯƠNG MẾN

Còn hiệu lực

36655 000.00.10.H55-220227-0003 220000040/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC 268

Còn hiệu lực

36656 000.00.10.H55-220227-0002 220000039/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC NGỌC NHUNG

Còn hiệu lực

36657 000.00.10.H55-220227-0001 220000038/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC THẢO CHÂU

Còn hiệu lực

36658 000.00.10.H55-220226-0006 220000037/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HUYỀN CHÂM

Còn hiệu lực

36659 000.00.10.H55-220226-0005 220000036/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC THI VÂN

Còn hiệu lực

36660 000.00.10.H55-220226-0004 220000035/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC PHÚ HƯNG

Còn hiệu lực