STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49181 000.00.19.H29-220113-0026 220000134/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 307

Còn hiệu lực

49182 000.00.19.H29-220116-0007 220000133/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 380

Còn hiệu lực

49183 000.00.19.H29-220115-0011 220000132/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 374

Còn hiệu lực

49184 000.00.19.H29-220115-0009 220000131/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 369

Còn hiệu lực

49185 000.00.19.H29-220116-0006 220000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 367

Còn hiệu lực

49186 000.00.19.H29-220115-0008 220000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 366

Còn hiệu lực

49187 000.00.19.H29-220116-0005 220000128/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 358

Còn hiệu lực

49188 000.00.19.H29-220116-0004 220000127/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 350

Còn hiệu lực

49189 000.00.19.H29-220115-0016 220000126/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 328

Còn hiệu lực

49190 000.00.19.H29-220115-0015 220000125/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 318

Còn hiệu lực