STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49941 19000348/HSHNPL-BYT 19000641/BYT-CCHNPL

LƯƠNG HOÀNG KIM

Còn hiệu lực

49942 19000346/HSHNPL-BYT 19000639/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THUẦN

Còn hiệu lực

49943 19000342/HSHNPL-BYT 19000637/BYT-CCHNPL

LÊ ĐÌNH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

49944 19000340/HSHNPL-BYT 19000635/BYT-CCHNPL

VŨ HOÀNG VIỆT

Còn hiệu lực

49945 19000320/HSHNPL-BYT 19000633/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THÚY LOAN

Còn hiệu lực

49946 19000316/HSHNPL-BYT 19000631/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VIẾT CÔNG

Còn hiệu lực

49947 19000315/HSHNPL-BYT 19000629/BYT-CCHNPL

LÂM THỊ QUẾ NGỌC

Còn hiệu lực

49948 19000313/HSHNPL-BYT 19000627/BYT-CCHNPL

NGÔ THỊ THU TRANG

Còn hiệu lực

49949 19000312/HSHNPL-BYT 19000625/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Còn hiệu lực

49950 19000310/HSHNPL-BYT 19000623/BYT-CCHNPL

TRẦN VĂN VỌNG

Còn hiệu lực