STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49971 19000280/HSHNPL-BYT 19000577/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

49972 19000204/HSHNPL-BYT 19000575/BYT-CCHNPL

TRỊNH BÁ MAI

Còn hiệu lực

49973 19000279/HSHNPL-BYT 19000573/BYT-CCHNPL

HOÀNG ANH TUẤN

Còn hiệu lực

49974 19000275/HSHNPL-BYT 19000571/BYT-CCHNPL

PHẠM HỮU ĐỨC

Còn hiệu lực

49975 19000182/HSHNPL-BYT 19000569/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HỒNG THƠM

Còn hiệu lực

49976 19000274/HSHNPL-BYT 19000567/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ XUÂN BÌNH

Còn hiệu lực

49977 19000272/HSHNPL-BYT 19000565/BYT-CCHNPL

VÕ CÔNG THỦ

Còn hiệu lực

49978 19000186/HSHNPL-BYT 19000563/BYT-CCHNPL

DƯƠNG ĐẠI QUANG

Còn hiệu lực

49979 19000271/HSHNPL-BYT 19000561/BYT-CCHNPL

BÙI THỊ MINH LÝ

Còn hiệu lực

49980 19000270/HSHNPL-BYT 19000558/BYT-CCHNPL

ĐỖ THỊ HOA

Còn hiệu lực