STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49971 000.00.19.H26-210118-0003 210000157/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Test thử Steranios 2%

Còn hiệu lực

49972 000.00.19.H26-210118-0002 210000158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Test thử Anioxyde 1000

Còn hiệu lực

49973 000.00.12.H19-210205-0003 210000002/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA RƠ LƯỠI ĐÔNG FA 3 CON NAI

Còn hiệu lực

49974 000.00.12.H19-210205-0004 210000003/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA BĂNG CUỘN Y TẾ 3 CON NAI

Còn hiệu lực

49975 000.00.12.H19-210205-0005 210000004/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA BĂNG THUN

Còn hiệu lực

49976 000.00.12.H19-210205-0006 210000005/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA GẠC MÉT 3 CON NAI

Còn hiệu lực

49977 000.00.12.H19-210206-0001 210000006/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA GẠC RỐN ĐÔNG FA 3 CON NAI

Còn hiệu lực

49978 000.00.12.H19-210122-0001 210000007/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DK VINA Khẩu trang y tế BIO GUARD

Còn hiệu lực

49979 000.00.16.H11-210201-0001 210000001/PCBSX-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế Povidone iodine 10%

Còn hiệu lực

49980 000.00.19.H29-210201-0007 210000083/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN Khẩu trang y tế 3HMASK

Còn hiệu lực