STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50231 17008583/HSCBA-HCM 170002693/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Họ trang thiết bị y tế cobas® 4800 System Lysis Kit 1

Còn hiệu lực

50232 17008584/HSCBA-HCM 170002694/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Họ trang thiết bị y tế cobas® 4800 System Sample Preparation Kit 2

Còn hiệu lực

50233 17008587/HSCBA-HCM 170002695/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Họ trang thiết bị y tế cobas® 4800 System Sample Preparation Kit

Còn hiệu lực

50234 17008588/HSCBA-HCM 170002696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Họ trang thiết bị y tế cobas® 4800 System Liquid Cytology Preparation Kit

Còn hiệu lực

50235 17008589/HSCBA-HCM 170002697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Họ trang thiết bị y tế cobas® 4800 System Wash Buffer Kit

Còn hiệu lực

50236 17008586/HSCBA-HCM 170002698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

50237 17008590/HSCBA-HCM 170002699/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

50238 17008591/HSCBA-HCM 170002700/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

50239 17008592/HSCBA-HCM 170002701/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

50240 17008580/HSCBA-HCM 170002702/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Bộ dụng cụ cán da và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực