STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52121 18010766/HSCBA-HCM 180001781/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Dụng cụ đinh nội tủy GAMMA (PFNA) II

Còn hiệu lực

52122 18010767/HSCBA-HCM 180001782/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa mini 1.5

Còn hiệu lực

52123 18010768/HSCBA-HCM 180001783/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa mini 2.0

Còn hiệu lực

52124 18010769/HSCBA-HCM 180001784/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa mini 2.4

Còn hiệu lực

52125 18010770/HSCBA-HCM 180001785/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ vít khóa 2.7 - Bộ dụng cụ nẹp khóa đầu cùng xương đòn

Còn hiệu lực

52126 18010771/HSCBA-HCM 180001786/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp DHS/DCS

Còn hiệu lực

52127 18010772/HSCBA-HCM 180001787/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng

Còn hiệu lực

52128 18010773/HSCBA-HCM 180001788/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa mini FAST

Còn hiệu lực

52129 18010774/HSCBA-HCM 180001789/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ xương đùi LISS

Còn hiệu lực

52130 18010784/HSCBA-HCM 180001790/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa mini

Còn hiệu lực