STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52231 000.00.04.G18-200427-0442 20000123/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52232 000.00.04.G18-200427-0443 20000122/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52233 000.00.04.G18-200427-0444 20000121/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52234 000.00.04.G18-200427-0445 20000120/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52235 000.00.04.G18-200427-0446 20000119/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52236 000.00.04.G18-200427-0447 20000118/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52237 000.00.04.G18-200427-0451 20000117/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52238 000.00.04.G18-200427-0452 20000116/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52239 000.00.04.G18-200427-0453 20000115/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52240 000.00.04.G18-200427-0454 20000114/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực