STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55511 000.00.19.H29-200504-0022 200000876/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

55512 000.00.19.H29-200504-0023 200000877/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55513 000.00.19.H29-200504-0024 200000878/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55514 000.00.19.H29-200504-0025 200000879/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55515 000.00.19.H29-200504-0026 200000880/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

55516 000.00.19.H29-200504-0027 200000881/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55517 000.00.19.H29-200504-0028 200000882/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55518 000.00.19.H29-200504-0029 200000883/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55519 000.00.19.H29-200504-0030 200000884/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

55520 000.00.19.H29-200505-0003 200000141/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH OLYMPUS MED

Còn hiệu lực