STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66911 19000387/HSHNPL-BYT 20000009/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THU HÀ

Còn hiệu lực

66912 19000350/HSHNPL-BYT 20000008/BYT-CCHNPL

LÊ ĐỨC BÌNH

Còn hiệu lực

66913 19000358/HSHNPL-BYT 20000007/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

Còn hiệu lực

66914 19000334/HSHNPL-BYT 20000006/BYT-CCHNPL

TRẦN CHÂU HUY

Còn hiệu lực

66915 19000345/HSHNPL-BYT 20000005/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

Còn hiệu lực

66916 19000377/HSHNPL-BYT 20000004/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HẰNG NHI

Còn hiệu lực

66917 19000409/HSHNPL-BYT 19000693/BYT-CCHNPL

ĐỒNG THỊ THU HÀ

Còn hiệu lực

66918 19000359/HSHNPL-BYT 20000003/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

66919 20014888/HSCBA-HN 200000318/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

66920 20014889/HSCBA-HN 200000319/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực