STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
72021 18011433/HSCBA-HCM 180002331/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Bộ bàn ghế khám khúc xạ kèm cánh tay đỡ và phụ kiện

Còn hiệu lực

72022 18011420/HSCBA-HCM 180002332/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN XE ĐẨY CÁNG CHUYÊN DỤNG VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

72023 18011406/HSCBA-HCM 180002333/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN THIẾT BỊ HỖ TRỢ VẬN ĐỘNG CHO BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

72024 18011421/HSCBA-HCM 180002336/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN HỆ THỐNG NGĂN NGỪA VTE-DVT: BĂNG QUẤN HỖ TRỢ LƯU CHUYỂN MÁU VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

72025 18011418/HSCBA-HCM 180002337/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN THIẾT BỊ HỖ TRỢ DI CHUYỂN VÀ VẬN ĐỘNG CHO BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

72026 18011414/HSCBA-HCM 180002338/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN NÔI SƠ SINH Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

72027 18011413/HSCBA-HCM 180002339/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN THIẾT BỊ HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

72028 18011412/HSCBA-HCM 180002340/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN THIẾT BỊ HỖ TRỢ VỆ SINH CHO BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

72029 18011405/HSCBA-HCM 180002341/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN ĐỆM XỐP CHỐNG LOÉT VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

72030 18011407/HSCBA-HCM 180002342/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN TẤM TRƯỢT BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực