STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
721 20011328/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301628ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Varicella zoster virus, Epstein –Barr virus, Cytomegalovirus, Human herpes virus 6 và Human herpes virus 7

Còn hiệu lực

722 000.00.04.G18-211214-0032 2301627ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, Haemophilus ducreyi, Cytomegalovirus , Lymphogranuloma venereum (Chlamydia trachomatis Serovar L), Treponema pallidum và Varicella-zoster virus

Còn hiệu lực

723 20011329/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301626ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human adenovirus, Parvovirus B19 và ARN Human parechovirus, Human enterovirus, Mumps virus

Còn hiệu lực

724 19010638/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301625ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human papillomavirus (HPV)

Còn hiệu lực

725 000.00.04.G18-200916-0001 2301624ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và non-tuberculosis Mycobacteria - NTM

Còn hiệu lực

726 19010759/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301623ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus A, Astrovirus và Sapovirus (SV; Genogroups G1, 2, 4, 5) và ADN Adenovirus F (Serotype 40/41)

Còn hiệu lực

727 000.00.04.G18-200820-0007 2301622ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN SARS-COV-2 và các biến thể của gen S (HV69/70del, Y144del, E484K, N501Y, P681H)

Còn hiệu lực

728 000.00.04.G18-200916-0002 2301621ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN SARS-CoV-2, Influenza A virus, Influenza B virus, và Human respiratory syncytial virus (RSV)

Còn hiệu lực

729 19010651/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301620ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN virus cúm A, cúm B, RSV A, RSV B và chủng cúm A - H1,- H3, và - H1pdm09

Còn hiệu lực

730 000.00.04.G18-220429-0013 2301619ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên dengue NS1

Còn hiệu lực