STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81711 170004508/HSCBA-HCM 170000381/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

81712 170004504/HSCBA-HCM 170000383/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICAL Thiết bị bơm bóng Presto™

Còn hiệu lực

81713 170003702/HSCBA-HCM 170000384/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm Glucose

Còn hiệu lực

81714 170003703/HSCBA-HCM 170000385/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm Citrate

Còn hiệu lực

81715 170003423/HSCBA-HCM 170000386/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm Serum

Còn hiệu lực

81716 170003706/HSCBA-HCM 170000387/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm EDTA

Còn hiệu lực

81717 170003705/HSCBA-HCM 170000388/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm Heparin

Còn hiệu lực

81718 170004431/HSCBA-HCM 170000389/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Phim dùng cho chụp X-quang y tế

Còn hiệu lực

81719 170004432/HSCBA-HCM 170000390/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Máy in phim X-Quang khô y tế Drypix Smart

Còn hiệu lực

81720 170004433/HSCBA-HCM 170000391/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Tấm nhận ảnh X-Quang Kỹ thuật số

Còn hiệu lực