STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
961 000.00.04.G18-211007-0015 2400889ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng PSA tự do

Còn hiệu lực

962 000.00.04.G18-210908-0006 2400888ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin

Còn hiệu lực

963 000.00.04.G18-210325-0030 2400887ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Vancomycin

Còn hiệu lực

964 000.00.04.G18-200601-0017 2400886ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng βhCG tự do

Còn hiệu lực

965 000.00.04.G18-210408-0026 2400885ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính ADN của Liên cầu khuẩn nhóm B (GBS)

Còn hiệu lực

966 000.00.04.G18-230704-0010 2400884ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính DNA Chlamydia trachomatis và DNA Neisseria gonorrhoeae

Còn hiệu lực

967 17005228/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400883ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

968 000.00.04.G18-230814-0002 2400882ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và phân biệt DNA Mycobacterium avium và DNA Mycobacterium intracellulare

Còn hiệu lực

969 17001973/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400881ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

970 17001984/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400880ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

971 17003867/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400879ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I

Còn hiệu lực

972 000.00.04.G18-200528-0002 2400878ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng ADN BK virus

Còn hiệu lực

973 000.00.04.G18-220628-0007 2400877ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

974 17004300/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400876ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Anti-HBs

Còn hiệu lực

975 18006556/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400875ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Anti-HEV IgG

Còn hiệu lực

976 000.00.04.G18-200419-0004 2400874ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng bản phiên mã gen dung hợp PML-RARA loại bcr1

Còn hiệu lực

977 000.00.04.G18-220628-0009 2400873ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CA 125

Còn hiệu lực

978 000.00.04.G18-220628-0012 2400872ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

979 000.00.04.G18-220628-0010 2400871ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CA 19-9

Còn hiệu lực

980 000.00.04.G18-220627-0015 2400870ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CEA

Còn hiệu lực