STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55226 18012086/HSCBA-HN 180002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BÁCH VIỆT Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

55227 18012088/HSCBA-HN 180002262/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Băng cố định vai

Còn hiệu lực

55228 18012092/HSCBA-HN 180002263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Giày tập đi

Còn hiệu lực

55229 18012093/HSCBA-HN 180002264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Nẹp cổ

Còn hiệu lực

55230 18012091/HSCBA-HN 180002265/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Đai lưng

Còn hiệu lực