STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56036 000.00.17.H39-210706-0002 210000032/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Kem Bỏng Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

56037 000.00.17.H39-210706-0003 210000033/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Kem Nám Nhất Nhất

Còn hiệu lực

56038 000.00.17.H39-210706-0004 210000034/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Kem Nám Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

56039 000.00.17.H39-210706-0005 210000035/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Kem Nhất Nhất

Còn hiệu lực

56040 000.00.17.H39-210706-0006 210000036/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Kem Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực