STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59921 19000293/HSHNPL-BYT 19000674/BYT-CCHNPL

ĐÀO DUY HÒA

Còn hiệu lực

59922 19000309/HSHNPL-BYT 19000673/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN LOA

Còn hiệu lực

59923 19000318/HSHNPL-BYT 19000672/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Còn hiệu lực

59924 19000341/HSHNPL-BYT 19000671/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TẤN KHANH

Còn hiệu lực

59925 19000324/HSHNPL-BYT 19000670/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN

Còn hiệu lực